کارگاه آموزشی مدیریت ریسک در پروژه‌های ساختمانی (دو روزه)

گروه دورهزمان برگزاريمدت ساعتتاريخ شروعظرفيتقيمت(ریال)توضيحات 
11626102متعاقباً اعلام می‌گردد12متعاقباً اعلام میگردددارد3400000-رزرو یا ثبت نام
 
 
معرفی دوره آموزشی:
-
دوره های مرتبط:
مراجع صدور مجوزهای خانه عمران طی سنوات گذشته :