مدیریت حل مسئله در کارگاههای ساختمانی

گروه دورهزمان برگزاريمدت ساعتتاريخ شروعظرفيتشهریه(ریال)توضيحات 
11656103چهارشنبه 22-166اعلام می گردددارد2400000-ثبت نام
 
 
معرفی دوره آموزشی:
جهت کسب اطلاع بیشتر از دوره مدیریت حل مسئله در کارگاههای ساختمانی (یک روزه) اینجا کلیک کنید
دوره های مرتبط:


مجوزهای برگزاری این دوره آموزشی :

:: مجوز شماره 6335  /   8-5 از سازمان فنی و حرفه ای کشور
:: مجوز شماره 0133921239406064 از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
 


مراجع صدور مجوزهای خانه عمران طی سنوات گذشته :