مسئولیت های قانونی و حقوقی سازندگان (دانستنیهای حقوقی،قانون نظام مهندسی و سایر الزامات قانونی)

گروه دورهزمان برگزاريمدت ساعتتاريخ شروعظرفيتشهریه(ریال)توضيحات 
11844103چهارشنبه 17:30-8:308اعلام می گردددارد4700000-ثبت نام
 
 
معرفی دوره آموزشی:
جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد مسئولیتهای قانونی و حقوقی سازندگان( دانستنیهای حقوقی، قانون نظام مهندسی و سایر الزامات قانونی) اینجا کلیک کنید
دوره های مرتبط:


مجوزهای برگزاری این دوره آموزشی :

:: مجوز شماره 6335  /   8-5 از سازمان فنی و حرفه ای کشور
:: مجوز شماره 0133921239406064 از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
 


مراجع صدور مجوزهای خانه عمران طی سنوات گذشته :